Създаване на атласи и тяхното използване

Както във всяка техническа област, така и при работа с GPS агро картите, доброто подреждане на данните повишават ефективността при тяхното използване. Потребителите, които разполагат със ZEMap системата имат поне два типа карти – навигационната карта на Източна Европа и карта на земеделските имоти. В инструкцията е описано подробно как да създадете папка AgroMaps и в нея да копирате земеделската карта, докато навигационните данни се съдържат в папка Maps.

Screenshot_2015-08-26-22-23-17

Атласите всъщност представляват папки, които съдържат определен брой карти (файлове), групирани по някакъв признак. Нека да разгледаме тези три определения с малко повече пояснение.

 • ПапкиОсновната папка на системата, която ще намерите в таблета, е с име NavitelContent. Добре е в нея да създавате Вашите допълнителни папки, но това не е задължително.
 • Карти (файлове)- Файловете с карти за земеделие ще получите от нас, а навигационните карти на страните от Източна Европа, ще изтеглите от Интернет. Докато навигационните карти се копират директно в папка Maps, Вие ръчно ще трябва да копирате картите за земеделие според Вашите предпочитания и организация на данните.
 • Общ признакКартите могат да бъдат групирани по населени места, вид информация или някакъв друг признак. Тук Вие определяте по какъв начин да подредите данните за по-удобна работа.

Създаване на папки и копиране на данните

Преди да създадете атлас, трябва да имате създадена папка, в която да копирате файловете. Най-лесно това може да стане на компютъра, но понякога може да се наложи да направите тази процедура директно в таблета. В зависимост от настройките за сигурност на Вашият компютър и таблета, може въобще да не видите папка NavitelContent от Windows. Тогава използвайте някакъв файлов мениджър на таблета и чрез него създайте папка. За мен най-удобния File Manager за Android е ES File Explorer, който е безплатен и има много възможности. Сега можете да копирате в тази папка *.nm2 файловете в папката.

След като сте създали папката, която ще съдържа GPS картата на земеделските имоти, можете да направите друга папка с данните за Google Earth. Тук също нямате ограничения за мястото на папката, но е добре тя да бъде извън NavitelContent. Например създайте ImotiSat в основната памет на таблета и в нея копирайте всички *.KMZ файлове, които сте получили от нас.

Въпреки, че *.nm2 и *.KMZ файловете в общи линии съдържат еднаква информация, те са предназначени за две отделни приложения и нямат общо помежду си в прекия смисъл на думата. Докато *.nm2 се използва от навигационния софтуер Navitel, работещ под Android, *.KMZ файловете са предназначени за Google Earth, работещ под Windows или неговия мобилен еквивалент за Android.

Създаване на атлас

Въпреки, че вече сте създали необходимите папки и в тях се съдържат карти, Navitel все още не знае откъде да прочете данните. Вие еднократно трябва да укажете на приложението къде се намират Вашите данни, като след това лесно ще можете да превключвате между отделните карти. Това може да стане по следния начин.

 • Стартирайте Navitel.
 • Изберете Меню > Настройки > Потребителски карти.
 • Изберете Добавяне на атлас.
 • Намерете папката, в която сте разположили Вашите данни.
 • Изберете иконата от дясно срещу името на папката (земно кълбо със знак +) и създайте атласа.

В случай, че неволно влезете в папката, използвайте стрелката в горната лява част на дисплея, за да се върнете едно ниво назад. Тогава ще можете да добавите папката като атлас.

Избор на активен атлас

След като имате създадени атласи, можете да превключвате между отделните карти по следния начин.

 • Изберете Меню > Настройки > Потребителски карти
 • Изберете атлас, който да бъде текущ

Избраните карти ще се визуализират на дисплея и Вие сте готови за работа. Разбира се, можете да правите различни комбинации от атласи, като два атласа могат частично да съдържат едни и същи карти. Например в един атлас можете да имате само карта на земеделските имоти, в друг атлас можете да копирате същата карта на имотите, но заедно с навигационната карта на България.

Всъщност имате пълна свобода при организиране на Вашите данни, като само трябва да укажете на софтуера къде се намират те.

Пример за създаване и използване на атласи

Тук ще покажа един пример, при който имаме следната изходна информация:

 • Навигационна карта на България.
 • GPS карта на земеделските имоти на 18 села.
 • Файлове за Google Earth за същите 18 села.
 • GPS карта на горските масиви, създадена от лесоустройствен проект.

Следвайте описания ред на работа:

 • Създавате папка ImotiSat, в която копирате всички KMZ файлове на селата.

Folder ISat

 • Създавате в папка NavitelContent трите типа папки – AgroMaps, AgroMapsRouting и ForestMaps.

Folder NCont

 • Копирайте следните файлове в описаните папки:
 • AgroMapsкопирайте *.nm2 файла, които съдържа GPS картата на земеделските имоти за всички села. Ако сме Ви изпратили повече от един *.nm2 файл, копирайте всички данни в тази папка.
 • AgroMapsRoutingКопирайте всички файлове от папка AgroMaps плюс навигационната карта на България, която сте свалили от сайта www.bgroutingmap.com
 • ForestMapsкопирайте картата на горските масиви, ако имате такава
 • Стартирайте на таблета или телефона приложението Navitel
 • Създайте нови атласи, като посочите местоположението на всяка една от трите папки AgroMaps, AgroMapsRouting и ForestMaps.

Screenshot_2015-08-31-12-28-06

 • Изберете текущ атлас чрез Меню > Настройки > Потребителски карти и на дисплея ще видите активирата избраната карта

Screenshot_2015-08-31-12-29-14

Screenshot_2015-08-31-12-49-06

Атлас AgroMapsRouting, който съдържа обединени навигационната карта на България и GPS карта на имотите на 18 села.

 Screenshot_2015-08-31-12-50-12

Атлас ForestMaps, в който са разположени данните за горските масиви с атрибутивна информация за всеки подотдел.

С описаните процедури можете да организирате данните в системата по най-подходящия за Вас начин. Имената на файловете и папките можете да ги променяте в каквито искате, но това трябва да стане преди да създадете атласите.

Реклама

Съвети при търсене на имот по номер в GPS агро картата.

Всичко започва от скицата, която съдържа данни за имота – графика, номер и понякога координати. Информацията в GPS картата на земеделските имоти е структурирана по такъв начин, че търсенето на имот по номер да става лесно и еднозначно.  Преди да обясня работата със софтуера се налагат някои уточнения относно системата за идентификация на имотите в България.

 • Идентификация на земеделските имоти в България

Принципът на идентификация на имотите е да се върви от общото към частното или казано с други думи – Населено място > Масив > Имот.

BG Map

Това са трите параметъра под формата на номера, с които може да се идентифицира всеки земеделски имот в България.

  • Населено място – Всяко землище на град или село има уникален пет цифрен номер, известен като ЕКАТТЕ (Единент класификатор на административно-териториалните и териториалните единици). Подобно на пощенския код, знаеки този номер Вие еднозначно можете да определите името на населеното място и обратно – ако знаете името, лесно ще намерите кода. Можете да използвате за целта сайта www.ekatte.com
  • Масив – В кадастралните карти на градовете квартали се наричат съвкупността от парцели, заградени от улици. При земеделските имоти нещата са същите, но тук говорим за имоти, оградени от земеделски пътища за достъп. Масивите в едно село са уникални в рамките на населеното място и обикновено се означават с 1, 2 или 3 цифри. Те показват в кой район на землището се намират имотите.
  • Имот – Земеделските имоти са част от масивите, като техните номера са уникални за масива, в който се намират. Например в масив 125 може да има само един имот с номер 9, но в селото обикновено има толкова имота с номер 9, колкото са и масивите.

Предвид казаното до тук става ясно, че един имот може еднозначно да бъде идентифициран чрез пълния му номер във вида ЕКАТТЕ.Масив.Имот, например 39150.125.9

 • Означаване на имотите върху скиците

Собствениците на имоти обикновено разполагат със скици, които са изчертани в много широк времеви период – от 1970 г до днес. През това време номерирането на имотите може да е претърпяло промени, например номерата на имотите вече да са други. При всички случай на скицата трябва да е отразен и стария номер, за да няма объркване.

Skica 58.23

Ето например как имот 9 от масив 125 в село Кошарево може да бъде означен в скиците:

  • 39150.125.9
  • Кошарево, 125.9
  • 39150-125-009
  • 125009
  • Други подобни варианти

В крайна сметка става въпрос за един и същи имот, който няма как да объркате в системата.

 • Номерация на имотите в GPS картата за земеделие ZEMap

В GPS картата на земеделските имоти за Android номерацията е максимално улеснена. При търсене на имот се въвежда само масива и номера на имота (например 125.9), като под него се появява името на селото, за което се отнася.

 Screenshot_2015-03-16-20-51-55

ЕКАТТЕ номерът върху дисплея само ще пречи, затова няма смисъл да се използва. Ако на Вашата скица означението е друго, например 125009, нулите не се пишат а се въвежда директно 125.9

 • Съвети при търсене на имот по номер

Нашата GPS карта се използва най-често от земеделски производители, които работят в до 10-15 землища.  В този смисъл когато при търсене на имот напишете 125.9, в най-лошия случай на дисплея ще видите 10-15 резултата в списък, като под всеки имот ще пише името на селото в което се намират. Просто изберете от списъка имота, който Ви интересува и системата ще видите неговите граници с готовност за навигация.

 • Търсене в конкретно населено място

Ако работите с повече землища или искате да конкретизирате дадено населено място, можете да използвате търсене по адрес. Изберете Меню > Намери > Най-близките места > Пощенски адрес (Посочете населено място) > Услуги > 125.9

Screenshot_2015-03-16-20-53-22

По този начин Вие указвате на системата в кое населено място първо да търси дадения имот. В списъка на първо място ще е посоченото землище, но ако имот с такъв номер има и в други землища, под него ще се покажат и те.

 • Разликата между търсене в меню Текуща позиция и Курсор

Системата винаги търси най-близки имоти до определена изходна точка. Ако Вие се намирате на полето и GPS приемника на Вашето устройство е активиран, тогава можете да изберете Текуща позиция като област на търсене. Като отправна точна ще се използва Вашето местоположение в момента, определено от GPS приемника. При изключен GPS тази функция не е активна и трябва да използвате следващото меню.

Screenshot_2015-03-16-20-59-31

При избиране на Курсор системата започва да търси най-близки места от мястото на картата, което сте разглеждали последно. Тази функция е полезна когато сте далеч от населеното място, в което се намира имота или GPS приемника е изключен.

 • Използване на меню Хронология

Всеки обект (имот, град, хотел и т.н.), който сте търсили при използването на софтуера, се записва в меню Хронология. Няма нужда да правите нищо, за да видите последните търсени обекти в това меню – те просто се записват, като винаги последните обекти са най-отгоре.

Screenshot_2015-03-16-20-53-36

По този начин на по-късен етап можете директно да посочите имот, който вече сте търсили и да използвате навигация към него.

 • Запазване и търсене на имот в меню Любими

Броят на имотите в едно землище може да надмине 5000. GPS картата на земеделските имоти с лекота се справя с голям брой имоти от порядъка на 50-100000, но за Вас може да е проблем правилната подредба на Вашите имоти при търсенето. За улеснение можете да запишете като любима точка определени имоти и да направите собствен списък с най-често използваните номера.

Screenshot_2015-03-16-20-54-31

Намерете определен имот по един от описаните начини в предишните точки. Изберете имота от списъка и посочете символа Карта от горния десен ъгъл на дисплея. След това изберете Съхрани тази точка от маршрута в долния десен ъгъл на дисплея. В менюто Точка от маршрута ще видите географските координати обекта, като за Вас остава да зададете Име и Описание, ако имате нужда от такова.  Параметъра Извести преди е много полезен при трасиране на определени точки от имота, но за него ще стане дума в друга статия, посветена на практическото трасиране на имоти.

 Screenshot_2015-03-16-20-56-11

 • Предварителен оглед на картата върху дисплея

Често земеделските производители знаят в коя част на землището се намира дадения имот. В такъв случай е полезно да огледате имотите „от високо“ върху дисплея на мобилното устройство.

Screenshot_2015-03-16-20-57-16

Чрез функциите за мащабиране на изображението можете да увеличите картата докато се покажат иконите с номерата на имотите. Ако докоснете някоя икона, ще разберете номера на масива и имота, а при още малко увеличение ще се покажат всички номера.

Screenshot_2015-03-16-20-58-14

Вие можете да настройвате на какъв мащаб да се показват номерата и иконите на имотите. Необходимо е да прочетете тази статия, в която е описано подробно как става това. Можете да посетите и видеоканала ZEMap в YouTube, където има различни видео инструкции за работа със системата, включително и за търсене на имот по номер.

Screenshot_2015-03-16-20-57-47

В процеса на работа със системата всеки потребител открива най-лесния за него начин на търсене и трасиране на имоти. Едно от предимствата на GPS картата на земеделските имоти за Android е интуитивната работа с графичната и текстова информация, която бързо се усвоява дори от потребители без особени познания в областта на навигацията.

Видимост на иконите и номерата на имотите при различни мащаби

При създаването на GPS картата на земеделските имоти са използвани оптималните параметри на мащабиране. Въпреки това, Вие можете да променяте настройките в определени граници.

 Screenshot_2014-11-29-20-37-20

Когато разглеждате картата от „високо“, в началото ще виждате само контурите на землищата. Приближавайки графиката, в един момент ще видите очертанията на имотите, но иконите ще се появят при мащаб 50 метра и надолу. Номерата на имотите се визуализират от мащаб 20 метра и по-малко.

Screenshot_2014-11-29-20-36-24

За да промените настройките на мащабиране направете следното:

 • Изберете Меню > Настройки > Филтър POI > Услуги > Промени всичките „Услуги“
 • Променете стойностите на Видяно при мащаби: 5м-120м
 • Променете стойностите на Етикети, наблюдавани при мащаби: 5м-50м
 • Изберете ОК и след това потвърдете с Да

Когато избирате меню Услуги, трябва да докоснете иконата в дясната страна на лентата, която прилича на зъбно колело.

 Screenshot_2014-11-29-20-37-30

Максималните стойности, които можете да задавате са 120 метра. Дори да зададете 200 метра за иконите например, те няма да се виждат на такъв мащаб, защото това ограничение е заложено при създаването на картата. Всъщност над 120 метра визуализация на икони и номера е излишна, достатъчно е да се виждат само контурите на имотите.

Screenshot_2014-11-29-20-37-41

Винаги когато пожелаете, можете да възстановите фабричните настройки като изберете Възстанови по подразбиране. Тогава автоматично за иконите ще бъде зададена стойност 50 метра, а за надписите 20 метра.

В клипа от ZEMap канала в YouTube можете да видите стъпка по стъпка как се правят настройките.