Създаване на атласи и тяхното използване

Както във всяка техническа област, така и при работа с GPS агро картите, доброто подреждане на данните повишават ефективността при тяхното използване. Потребителите, които разполагат със ZEMap системата имат поне два типа карти – навигационната карта на Източна Европа и карта на земеделските имоти. В инструкцията е описано подробно как да създадете папка AgroMaps и в нея да копирате земеделската карта, докато навигационните данни се съдържат в папка Maps.

Screenshot_2015-08-26-22-23-17

Атласите всъщност представляват папки, които съдържат определен брой карти (файлове), групирани по някакъв признак. Нека да разгледаме тези три определения с малко повече пояснение.

 • ПапкиОсновната папка на системата, която ще намерите в таблета, е с име NavitelContent. Добре е в нея да създавате Вашите допълнителни папки, но това не е задължително.
 • Карти (файлове)- Файловете с карти за земеделие ще получите от нас, а навигационните карти на страните от Източна Европа, ще изтеглите от Интернет. Докато навигационните карти се копират директно в папка Maps, Вие ръчно ще трябва да копирате картите за земеделие според Вашите предпочитания и организация на данните.
 • Общ признакКартите могат да бъдат групирани по населени места, вид информация или някакъв друг признак. Тук Вие определяте по какъв начин да подредите данните за по-удобна работа.

Създаване на папки и копиране на данните

Преди да създадете атлас, трябва да имате създадена папка, в която да копирате файловете. Най-лесно това може да стане на компютъра, но понякога може да се наложи да направите тази процедура директно в таблета. В зависимост от настройките за сигурност на Вашият компютър и таблета, може въобще да не видите папка NavitelContent от Windows. Тогава използвайте някакъв файлов мениджър на таблета и чрез него създайте папка. За мен най-удобния File Manager за Android е ES File Explorer, който е безплатен и има много възможности. Сега можете да копирате в тази папка *.nm2 файловете в папката.

След като сте създали папката, която ще съдържа GPS картата на земеделските имоти, можете да направите друга папка с данните за Google Earth. Тук също нямате ограничения за мястото на папката, но е добре тя да бъде извън NavitelContent. Например създайте ImotiSat в основната памет на таблета и в нея копирайте всички *.KMZ файлове, които сте получили от нас.

Въпреки, че *.nm2 и *.KMZ файловете в общи линии съдържат еднаква информация, те са предназначени за две отделни приложения и нямат общо помежду си в прекия смисъл на думата. Докато *.nm2 се използва от навигационния софтуер Navitel, работещ под Android, *.KMZ файловете са предназначени за Google Earth, работещ под Windows или неговия мобилен еквивалент за Android.

Създаване на атлас

Въпреки, че вече сте създали необходимите папки и в тях се съдържат карти, Navitel все още не знае откъде да прочете данните. Вие еднократно трябва да укажете на приложението къде се намират Вашите данни, като след това лесно ще можете да превключвате между отделните карти. Това може да стане по следния начин.

 • Стартирайте Navitel.
 • Изберете Меню > Настройки > Потребителски карти.
 • Изберете Добавяне на атлас.
 • Намерете папката, в която сте разположили Вашите данни.
 • Изберете иконата от дясно срещу името на папката (земно кълбо със знак +) и създайте атласа.

В случай, че неволно влезете в папката, използвайте стрелката в горната лява част на дисплея, за да се върнете едно ниво назад. Тогава ще можете да добавите папката като атлас.

Избор на активен атлас

След като имате създадени атласи, можете да превключвате между отделните карти по следния начин.

 • Изберете Меню > Настройки > Потребителски карти
 • Изберете атлас, който да бъде текущ

Избраните карти ще се визуализират на дисплея и Вие сте готови за работа. Разбира се, можете да правите различни комбинации от атласи, като два атласа могат частично да съдържат едни и същи карти. Например в един атлас можете да имате само карта на земеделските имоти, в друг атлас можете да копирате същата карта на имотите, но заедно с навигационната карта на България.

Всъщност имате пълна свобода при организиране на Вашите данни, като само трябва да укажете на софтуера къде се намират те.

Пример за създаване и използване на атласи

Тук ще покажа един пример, при който имаме следната изходна информация:

 • Навигационна карта на България.
 • GPS карта на земеделските имоти на 18 села.
 • Файлове за Google Earth за същите 18 села.
 • GPS карта на горските масиви, създадена от лесоустройствен проект.

Следвайте описания ред на работа:

 • Създавате папка ImotiSat, в която копирате всички KMZ файлове на селата.

Folder ISat

 • Създавате в папка NavitelContent трите типа папки – AgroMaps, AgroMapsRouting и ForestMaps.

Folder NCont

 • Копирайте следните файлове в описаните папки:
 • AgroMapsкопирайте *.nm2 файла, които съдържа GPS картата на земеделските имоти за всички села. Ако сме Ви изпратили повече от един *.nm2 файл, копирайте всички данни в тази папка.
 • AgroMapsRoutingКопирайте всички файлове от папка AgroMaps плюс навигационната карта на България, която сте свалили от сайта www.bgroutingmap.com
 • ForestMapsкопирайте картата на горските масиви, ако имате такава
 • Стартирайте на таблета или телефона приложението Navitel
 • Създайте нови атласи, като посочите местоположението на всяка една от трите папки AgroMaps, AgroMapsRouting и ForestMaps.

Screenshot_2015-08-31-12-28-06

 • Изберете текущ атлас чрез Меню > Настройки > Потребителски карти и на дисплея ще видите активирата избраната карта

Screenshot_2015-08-31-12-29-14

Screenshot_2015-08-31-12-49-06

Атлас AgroMapsRouting, който съдържа обединени навигационната карта на България и GPS карта на имотите на 18 села.

 Screenshot_2015-08-31-12-50-12

Атлас ForestMaps, в който са разположени данните за горските масиви с атрибутивна информация за всеки подотдел.

С описаните процедури можете да организирате данните в системата по най-подходящия за Вас начин. Имената на файловете и папките можете да ги променяте в каквито искате, но това трябва да стане преди да създадете атласите.

Реклама